FIS Census 2020 Family_Informational_ VN_compressed

Thống Kê Dân Số
2020
Hiến pháp Hoa Kỳ yêu cầu rằng cứ
mỗi 10 năm thì mỗi người sống ở
trong nước, bất kể tình trạng di trú,
đều được đếm. Thông tinkiểm tra
dân số của quý vị được bảomật
tuyệt đối, và câu trả của quý vị không
thể được chia sẻ với bất kỳ cơ quan
chính phủ nào khác.

S Th thách
• Người Latin và người Mỹ gốc
Châu Phi thường bị đếm thiếu.
• Trẻ em từ 0-5 tuổi thường bịbỏ
sót trong cuộc kiểm tra dân số.
• Cộng đồng của quý vị mất gần
$1,091/năm trong các chương
trình y tế và phục vụ dân sinh
cho mỗi một người khôngđược
đếm. (Reamer, 2018).

Tại sao tham gia vào
vic Thng Kê Dân S?
• Tham gia vào Thống Kê Dân Số
năm 2020 để duy trì hoặc gia
tăng các chương trình chăm sóc
sớm và mầm non trong cộng
đồng của quý vị.
• Bảo đảm cho cộng đồng của quý
vị nhận được ngân quỹ tài trợ
cho các chương trình giáo dục, y
tế và xã hội.
• Các doanh nghiệp sử dụng
thống kê dân số để xác định nơi
mở mang cơ sở và đầu tư, do
đó dữ liệu kiếm tra dân số đưa
việc làm đến địa phương.