FIS Census 2020 Family Informational_Tagalog_compressed

Census 2020
Kinakailangan ng Konstitusyon ng
Estados Unidos na kada sampung
taon, ang bawat taong naninirahan
sa bansa, anuman ang katayuan sa
imigrasyon ay maibilang. Ang iyong
impormasyon sa census ay kumpidensyal,
at ang iyong mga sagot ay hindi ibibigay
sa ibang ahensiya ng gubyerno.

Paano ginagamat ng Census
Bureau ang kinokolektang
data?
• Upang malaman kung ilang
kinatawan ang makukuha ng
bawat estado sa Kongreso.
• Upang malaman kung paano
ibabahagi ang bilyun-bilyun na
mapagkukunan sa pederal na
pamahalaan.
• Upang magbigay ng pondo para sa
mga programang pang edukasyon,
pang kalusugan, at mga programang
panlipunan sa iyong komunidad.
• Upang madagdagan ang pondo
para sa mga early care at pre-school
na programa sa iyong komunidad.

Ang Problema
• Ang mga Latino at mga Aprikanong
Amerikano ay karaniwang kulang
ang bilang.
• Ang mga batang edad 0-5 ay
karaniwang hindi nabibilang.
• Halos $ 1,091/taon ang ginagastos
ng iyong komunidad sa programang
pangkalusugan at serbisyong
pantao para sa bawat taong hindi
naibibilang. (Reamer, 2018).

Bakit dapat lumahok
sa Census?
• Makilahok sa 2020 Census upang
mapanatili o madagdagan ang mga
early care at pre-school na programa
sa iyong komunidad.
• Masigurado na ang iyong komuni
dad ay nakakatanggap ng pondo
para sa mga programang pang-edu
kasyon, pangkalusugan, at panlipunan.
• Ginagamit ng mga negosyo ang
census para matukoy kung saan dapat
magtayo at mamuhunan, kaya ang
data na galing sa census ay
humahantong sa mga lokal natrabaho.